Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Διαγώνισμα Θερμοχημείας.

1)  Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή θερμότητας, ονομάζονται …………………………
Μονάδες 5
2)  Δίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραμμα για την αντίδραση Κ+2Λ2Μ. Ποια πρόταση είναι σωστή:
i)  Η χημική ενέργεια του Μ είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Κ.
ii) Η αντίδραση είναι εξώθερμη.
iii) Το ενεργειακό περιεχόμενο 1mοℓ Κ και 2mοℓ του Λ είναι μεγαλύτερο από το ενεργειακό περιεχόμενο 2mοℓ του Μ.
iv) ) Η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι μικρότερη από την ενθαλπία των προϊόντων.
v) Η μεταβολή της ενθαλπίας είναι θετική.
Μονάδες 10

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

1ο Διαγώνισμα Οργανικής Χημείας Β' Λυκείου

1)  Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι ακόρεστες και ποιες κορεσμένες;
 
Μονάδες:24

2)  Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις και να βρείτε ζεύγη ενώσεων οι οποίες είναι ισομερής μεταξύ τους και αναφέρετε το είδος της ισομέρειας για κάθε ζεύγος.

Μονάδες:18+5=23

3)  Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις

Μονάδες:12
4) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα
 
Μονάδες:20

5)  Δίνεται ο μοριακός τύπος C5H12 . Να βρεθούν και να ονομαστούν όλα τα ισομερή 
Μονάδες:9

6)  Δίνεται ο μοριακός τύπος C4H9OH . Να βρεθούν και να ονομαστούν όλα τα ισομερή
Μονάδες:12

Καλή επιτυχία..αν και είναι σίγουρη!!!

Δείτε το και σε pdf από εδώ.