Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού.

Δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού του CΟ2 -390kJ/mοl και των υδρατμών -390kJ/mοl. Επίσης το πείραμα δείχνει ότι κατά την καύση 22g προπανίου, υπό σταθερή πίεση, ελευθερώνονται 460kJ.
  1. Ποια η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης:
C3Η8 + 5 Ο2  3CΟ2 + 4 Η2Ο(g) .
  1. Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού το προπανίου; (Να λυθεί χωρίς εφαρμογή του νόμου του Ηess).

Υπάρχει και η Χημεία... Νόμος του Ηess.

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα:
Η ενθαλπία σχηματισμού του Η2Ο(l) ΔΗf0= -285,5kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του CΟ2(g) ΔΗf0= -393kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η6(g) ΔΗf0= -83,6kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η4 (g) ΔΗf0= +52kJ.
  1. Να γράψετε τις θερμοχημικές εξισώσεις της πλήρους καύσης:
    i) του αιθανίου,
    ii) του αιθενίου
  2. Να υπολογιστεί η ενθαλπία της αντίδρασης υδρογόνωσης του αιθενίου.
    Απάντηση: