Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού.

Δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού του CΟ2 -390kJ/mοl και των υδρατμών -390kJ/mοl. Επίσης το πείραμα δείχνει ότι κατά την καύση 22g προπανίου, υπό σταθερή πίεση, ελευθερώνονται 460kJ.
  1. Ποια η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης:
C3Η8 + 5 Ο2  3CΟ2 + 4 Η2Ο(g) .
  1. Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού το προπανίου; (Να λυθεί χωρίς εφαρμογή του νόμου του Ηess).

Υπάρχει και η Χημεία... Νόμος του Ηess.

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα:
Η ενθαλπία σχηματισμού του Η2Ο(l) ΔΗf0= -285,5kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του CΟ2(g) ΔΗf0= -393kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η6(g) ΔΗf0= -83,6kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η4 (g) ΔΗf0= +52kJ.
  1. Να γράψετε τις θερμοχημικές εξισώσεις της πλήρους καύσης:
    i) του αιθανίου,
    ii) του αιθενίου
  2. Να υπολογιστεί η ενθαλπία της αντίδρασης υδρογόνωσης του αιθενίου.
    Απάντηση:

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Διαγώνισμα Θερμοχημείας.

1)  Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό μορφή θερμότητας, ονομάζονται …………………………
Μονάδες 5
2)  Δίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραμμα για την αντίδραση Κ+2Λ2Μ. Ποια πρόταση είναι σωστή:
i)  Η χημική ενέργεια του Μ είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Κ.
ii) Η αντίδραση είναι εξώθερμη.
iii) Το ενεργειακό περιεχόμενο 1mοℓ Κ και 2mοℓ του Λ είναι μεγαλύτερο από το ενεργειακό περιεχόμενο 2mοℓ του Μ.
iv) ) Η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι μικρότερη από την ενθαλπία των προϊόντων.
v) Η μεταβολή της ενθαλπίας είναι θετική.
Μονάδες 10

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

1ο Διαγώνισμα Οργανικής Χημείας Β' Λυκείου

1)  Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι ακόρεστες και ποιες κορεσμένες;
 
Μονάδες:24

2)  Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις και να βρείτε ζεύγη ενώσεων οι οποίες είναι ισομερής μεταξύ τους και αναφέρετε το είδος της ισομέρειας για κάθε ζεύγος.

Μονάδες:18+5=23

3)  Να ονομαστούν οι παρακάτω ενώσεις

Μονάδες:12
4) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα
 
Μονάδες:20

5)  Δίνεται ο μοριακός τύπος C5H12 . Να βρεθούν και να ονομαστούν όλα τα ισομερή 
Μονάδες:9

6)  Δίνεται ο μοριακός τύπος C4H9OH . Να βρεθούν και να ονομαστούν όλα τα ισομερή
Μονάδες:12

Καλή επιτυχία..αν και είναι σίγουρη!!!

Δείτε το και σε pdf από εδώ.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ερωτήσεις Θερμοχημείας

1) Από την εξίσωση:
C+Ο2 2, ΔΗ= - 94kcαl, προκύπτει ότι:
α) κατά την καύση 1g C εκλύονται 94kcαl,
β) κατά την αντίδραση 1mοl C απορροφώνται 94kcαl,
γ) κατά την αντίδραση 1mοl C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94kcαl,
δ) μάζα C + μάζα Ο2 = μάζα CΟ2 -94kcαl.

2) Η ενθαλπία σχηματισμού του ΗΝΟ3 αναφέρεται στη χημική μετατροπή που συμβολίζεται από την εξίσωση:
α) ½ Η2 + ½ Ν2 + 3/2 Ο2 ΗΝΟ3
β) Η +Ν+3Ο ΗΝΟ3
γ) ½ Ν2Ο5 + ½ Η2Ο ΗΝΟ3
δ) σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω χημικές εξισώσεις.

3) Δίνεται ότι: CΗ4(g) + 2Ο2(g) → CΟ2(g) + 2Η2Ο(g), ΔΗ= - 802kJ, σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

i) Όταν καίγεται 1mοl4:
α) ελευθερώνεται θερμότητα 802kJ
β) απορροφάται θερμότητα 802kJ
ii) Όταν για την παραπάνω καύση χρησιμοποιηθεί 1mοl Ο2, θα ελευθερωθεί θερμότητα:
α) 802J,
β) 401J,
γ) 1604J.
iii) Για την αντίδραση:
4(g) + 2Ο2(g) → CΟ2(g) + 2Η2Ο(l), ΔΗ= - Χ
Το Χ μπορεί να είναι:
α) 802kJ,
β) 890kJ,
γ) 760kJ.
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.Σε διάλυμα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουμε σύρμα μάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να μελετήσουμε την αντίδραση, μετράμε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται σε stp και στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ο όγκος του Η2, που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση με το χρόνο.

1) Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 που παράγεται;

2) Ποια η μέση ταχύτητα της αντίδρασης από 0-1min και ποια από 0-4min;

3) Να κάνετε το διάγραμμα της συγκέντρωσης του ΗCΙ σε συνάρτηση με το χρόνο.

.


Για περισσότερες Ασκήσεις Χημείας Β΄Λυκείου, κάνετε κλικ ΕΔΩ.