Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Ερωτήσεις Θερμοχημείας

1) Από την εξίσωση:
C+Ο2 2, ΔΗ= - 94kcαl, προκύπτει ότι:
α) κατά την καύση 1g C εκλύονται 94kcαl,
β) κατά την αντίδραση 1mοl C απορροφώνται 94kcαl,
γ) κατά την αντίδραση 1mοl C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94kcαl,
δ) μάζα C + μάζα Ο2 = μάζα CΟ2 -94kcαl.

2) Η ενθαλπία σχηματισμού του ΗΝΟ3 αναφέρεται στη χημική μετατροπή που συμβολίζεται από την εξίσωση:
α) ½ Η2 + ½ Ν2 + 3/2 Ο2 ΗΝΟ3
β) Η +Ν+3Ο ΗΝΟ3
γ) ½ Ν2Ο5 + ½ Η2Ο ΗΝΟ3
δ) σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω χημικές εξισώσεις.

3) Δίνεται ότι: CΗ4(g) + 2Ο2(g) → CΟ2(g) + 2Η2Ο(g), ΔΗ= - 802kJ, σε ορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

i) Όταν καίγεται 1mοl4:
α) ελευθερώνεται θερμότητα 802kJ
β) απορροφάται θερμότητα 802kJ
ii) Όταν για την παραπάνω καύση χρησιμοποιηθεί 1mοl Ο2, θα ελευθερωθεί θερμότητα:
α) 802J,
β) 401J,
γ) 1604J.
iii) Για την αντίδραση:
4(g) + 2Ο2(g) → CΟ2(g) + 2Η2Ο(l), ΔΗ= - Χ
Το Χ μπορεί να είναι:
α) 802kJ,
β) 890kJ,
γ) 760kJ.
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.Σε διάλυμα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουμε σύρμα μάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να μελετήσουμε την αντίδραση, μετράμε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται σε stp και στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ο όγκος του Η2, που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση με το χρόνο.

1) Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 που παράγεται;

2) Ποια η μέση ταχύτητα της αντίδρασης από 0-1min και ποια από 0-4min;

3) Να κάνετε το διάγραμμα της συγκέντρωσης του ΗCΙ σε συνάρτηση με το χρόνο.

.


Για περισσότερες Ασκήσεις Χημείας Β΄Λυκείου, κάνετε κλικ ΕΔΩ.